Re-analysis of Kinetics of Tranesterification of Dimethylterephthalate with Ethylene Glycol
K. Ravindranath, R.A. Mashelkar
J.Polym.Sci. (Polym.Chem. Edn.), 1982, 20, 3447